STATUT

KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

Tekst jednolity z dn. 17 XI 2012r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1.

Stowarzyszenie pod nazwą: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców,  zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz niniejszego Statutu.

 • 2.
 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań – są wychowawcami.

 • 3.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może podjąć działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli uzasadnia to właściwa realizacja jego celów.

 • 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

 • 5.
 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu Kodeksu kanonicznego. Wszystkie władze oraz członkowie Stowarzyszenia mają ten fakt na względzie przy stosowaniu postanowień niniejszego Statutu oraz podejmowaniu działań na rzecz urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.
 2. Opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia sprawuje kapelan lub asystent kościelny Stowarzyszenia aprobowany przez władze Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce wspomagany przez kapelanów lub asystentów kościelnych Oddziałów mianowanych przez biskupów diecezjalnych a w przypadku asystentów zakonnych przez wyższego przełożonego
 • 6.

Stowarzyszenie, w celu zapewnienia odpowiednich podstaw organizacyjnych i finansowych do prowadzenia działalności społecznej na terenie całego kraju, może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, w tym – zgodnie z normą wynikającą z art. 17 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach – wyposażone w osobowość prawną Oddziały.

 • 7.
 1. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: „Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców”.
 2. Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską i wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

 • 8.

Wskazane poniżej cele Stowarzyszenia wyznaczają w sposób wyłączny zakres jego działalności statutowej na rzecz ogółu społeczeństwa, z uwzględnieniem zwłaszcza potrzeb wymienionych w celach Stowarzyszenia osób i grup społecznych, które znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny;
 2. Pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:
  • nauki Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,
  • polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego,
 3. Kształtowanie u wychowawców i młodzieży postaw zgodnych z powyższymi wartościami;
 4. Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich;
 5. Oddziaływanie na wszelkie środowiska i instytucje publiczne tak, by nie działały sprzecznie z nauczaniem Kościoła;
 6. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia, w szczególności przez podejmowanie działalności wspomagającej – szkoleniowo, organizacyjnie i finansowo – organizacje pozarządowe i ich rozwój;
 7. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, w szczególności przez współtworzenie krajowego systemu oświaty;
 8. Wspieranie rozwoju nauki i edukacji;
 9. Upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki, jak też podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 10. Propagowanie wiedzy z zakresu ekologii, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz krzewienie zachowań proekologicznych;
 11. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzieży;
 12. Inicjowanie akcji krajoznawczych oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza przez stwarzanie im warunków do kontynuowania edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podejmowanie innych działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życia społecznym;
 14. Przeciwdziałanie bezrobociu, w tym w szczególności wśród młodzieży, przez upowszechnianie umiejętności ułatwiających zainteresowanym dostosowanie się do potrzeb rynku pracy;
 15. Podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym zwłaszcza zmierzających do poprawy sytuacji rodzin o trudnym położeniu życiowym i wyrównania ich szans w życiu społecznym;
 16. Propagowanie działalności charytatywnej oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu, w szczególności jako środka wychowania dzieci i młodzieży w duchu wrażliwości społecznej;
 17. Zwalczanie patologii społecznych oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich;
 18. Promowanie postaw otwartości na inne narody oraz działanie na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej;
 19. Podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju demokracji oraz wspólnot i społeczności lokalnych, jako niezbędnego fundamentu społeczeństwa obywatelskiego.

 

 • 9.

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w szczególności:

 1. Inspiruje oraz prowadzi własne badania i wykonuje ekspertyzy dotyczące spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem;
 2. Wskazuje kierunki zmian w polskim systemie oświaty i wychowania oraz proponuje nowe rozwiązania;
 3. Podejmuje prace nad nowymi programami nauczania i wychowania, podręcznikami oraz pomocami naukowymi, a także ocenia istniejące;
 4. Zakłada i prowadzi szkoły, ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, ośrodki kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne, których nauczanie i wychowanie zgodne jest z nauką Kościoła K Stowarzyszenie będzie dążyć, aby prowadzone przez nie szkoły były uznane za katolickie przez kompetentną władzę kościelną.
 5. Organizuje obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 6. Organizuje działalność kształceniową oraz samokształceniową, kulturalną i religijną, w szczególności przez: spotkania, dyskusje, kursy, zjazdy, odczyty, fora i sympozja, wykłady, pielgrzymki, rekolekcje i inne podobne formy;
 7. Organizuje imprezy kulturalne, turystyczne i towarzyskie;
 8. Otacza opieką rodziny zagrożone i dotknięte patologią społeczną, prowadzi działalność opiekuńczą, charytatywną i profilaktyczną;
 9. Występuje z inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie sektom;
 10. Powołuje agendy, kluby zespoły, sekcje i komisje problemowe;
 11. Prowadzi poradnictwo, w szczególności w zakresie uprawnień młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 12. Prowadzi działalność interwencyjną w sprawach mieszczący się w jego celach;
 13. Prowadzi działalność informacyjno-publicystyczną oraz działalność wydawniczą;
 14. Wypowiada się w sprawach publicznych za pośrednictwem środków masowego przekazu;
 15. Organizuje zgromadzenia i inne zbiorowe publiczne wystąpienia mające służyć propagowaniu jego celów i idei;
 16. Współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą, w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi;
 17. Współdziała w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi szkołami i środowiskami, w szczególności z: duszpasterstwami, ośrodkami katechetycznymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi i harcerstwem;
 18. Stowarzyszenie, dążąc do realizacji swych celów, może przystępować do innych osób prawnych, w tym związków, stowarzyszeń, jak też tworzyć i współtworzyć inne osoby prawne.

 

 • 9a.
 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków; dotyczy to także członków władz Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może jednak dla prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie, po spełnieniu wymogów przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, może prowadzić działalność pożytku publicznego. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie określają postanowienia Działu 1 Rozdziału VI niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących właściwej realizacji swych celów statutowych, pod warunkiem, że całość dochodu uzyskiwanego z prowadzenia tego typu działalności będzie przeznaczona na finansowanie działań mieszczących się w celach Stowarzyszenia wymienionych w § 8 Statutu. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie określają postanowienia Działu 2 Rozdziału VI niniejszego Statutu.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne: Oddziały i Koła. Szczegółowe warunki tworzenia poszczególnych terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, ich strukturę organizacyjną oraz zasady działania określają postanowienia zawarte w Rozdziale VIII niniejszego Statutu.

 

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

 • 10.

Stowarzyszenie tworzą:

 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie uczestnicy,
 • członkowie seniorzy,
 • członkowie honorowi,
 • członkowie wspierający.

 

 • 11.
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która uzyskała uprzednio status członka uczestnika – zgodnie z § 12, bierze czynny udział w pracach Stowarzyszenia i posiada co najmniej półroczny staż członkowski.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, podjętej w oparciu o wniosek Zarządu Oddziału lub Przewodniczącego Koła podlegającego bezpośrednio Zarządowi Głównemu, przesłany wraz z pisemną deklaracji ze strony zainteresowanego członka uczestnika.
 3. Zarząd Główny może również przyjąć członka uczestnika w poczet członków zwyczajnych na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego – o ile uzyska ona uprzednio pisemną rekomendację ze strony dwóch członków Zarządu Głównego.
 4. Zarząd Główny może skrócić staż członkowski przewidziany w ust. 1 w przypadku członka uczestnika, który został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

 

 • 12.
 1. Członkiem uczestnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca w kraju lub za granicą, która akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień jego Statutu.
 2. Członków uczestników zamieszkałych na terenie objętym działalnością Oddziału Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Oddziału mocą uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, wraz z rekomendacją ze strony dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Zarządy Oddziałów przyjmują także w poczet członków uczestników osoby zamieszkałe na obszarze objętym działalnością podległych im Kół, na podstawie wniosku Przewodniczącego Koła oraz pisemnej deklaracji kandydata.
 4. Członków uczestników zamieszkałych na obszarze objętym działalnością Kół podlegających bezpośrednio Zarządowi Głównemu, przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie wniosku Przewodniczącego Koła oraz pisemnej deklaracji kandydata.
 5. Zarząd Główny może także przyjąć w poczet członków uczestników kandydata zamieszkałego poza zasięgiem działania Oddziału lub Koła, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, o ile uzyska on uprzednio pisemną rekomendację ze strony dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub miejscowego duszpasterza. W takim wypadku w podjętej uchwale o przyjęciu członka uczestnika Zarząd Główny wskazuje zainteresowanemu Oddział lub Koło, w strukturach którego będzie on realizował swoje uprawnienia członkowskie.

 • 13.
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • udzielać rekomendacji kandydatom na członków uczestników,
  • zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
  • posiadać legitymację członkowską i odznakę Stowarzyszenia,
  • Korzystać z pomocy oraz świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminach.
 2. Członkom uczestnikom przysługują prawa wskazane w ust. 1 pkt. 3-6, jak też bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Oddziałów Stowarzyszenia, w strukturach których działają, oraz prawo wyboru delegatów na Zgromadzenie Delegatów
 3. Członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy mają obowiązek:
  • brać czynny udział w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia,
  • przestrzegać postanowień Statutu oraz innych aktów wewnętrznych Stowarzyszenia, jak też uchwał podjętych na podstawie Statutu przez jego władze,
  • regularnie wpłacać składki członkowskie,
  • utrzymywać stały kontakt z władzami odpowiednich Oddziałów Stowarzyszenia, w szczególności przez udostępnianie im swych bieżących danych teleadresowych,
  • dbać o dobre imię Stowarzyszenia, i swoją etyczną postawą przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia i prestiżu.

 

 • 14.
 1. Członkom zwyczajnym zasłużonym dla powstania i rozwoju Stowarzyszenia, którzy z powodu podeszłego wieku lub innych zdarzeń losowych zaprzestali aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i nie uregulowali składek członkowskich przez okres ponad roku, na mocy uchwały Zarządu Głównego, podjętej z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Oddziału, w którym działali, może zostać przyznana godność członka seniora.
 2. Wobec członka, któremu Zarząd Główny przyznał godność członka seniora, postanowień zawartych w § 17 ust. 4 i 5 nie stosuje się.
 3. Członkowie seniorzy zachowują uprawnienia przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 3-6, jednocześnie czynią starania na rzecz wsparcia działalności Stowarzyszenia w sferze duchowej, w szczególności modlitwą, dopełniając przy tym wyłącznie obowiązku wskazanego w § 13 ust. 3 pkt. 5.
 4. Uchwałę Zarządu Głównego o nadaniu godności członka seniora doręcza się zainteresowanemu na piśmie, ze wskazaniem: przyczyn jej podjęcia, zmiany zakresu uprawnień i obowiązków członkowskich oraz pouczeniem co do dalszych kroków, jakie może podjąć zainteresowany.
 5. Zainteresowany członek w terminie 30 dni od daty doręczenia mu powiadomienia o podjęciu uchwały o nadaniu godności członka seniora może:
  • wnieść za pośrednictwem Zarządu Głównego odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej – jeśli nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem;
  • złożyć wobec Zarządu Głównego pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, – jeśli nie jest zainteresowany zachowaniem jakiejkolwiek więzi ze Stowarzyszeniem.
 6. Niepodjęcie przez zainteresowanego czynności przewidzianych w ustępie 5. jest równoznaczne z przyjęciem godności członka seniora.

 

 • 15.
 1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne o uznanej wiedzy i dorobku zawodowym oraz o niepodważalnym autorytecie społecznym, jeżeli wyrażą wolę poświęcenia swego czasu dla wsparcia działań Stowarzyszenia, jak też osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa przewidziane w § 13 ust 1 pkt.. 3-6, a ponadto mogą oni brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym oraz przysługuje im czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Do członków honorowych § 13 ust. 3 pkt. 1, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
 5. Władze Stowarzyszenia biorą pod uwagę opinie i sugestie zgłaszane przez członków honorowych. W razie zgłoszenia przez członka honorowego uzasadnionych zastrzeżeń co do określonego aspektu działalności Stowarzyszenia, właściwe władze Stowarzyszenia udzielają członkowi honorowemu pisemnych wyjaśnień.

 

 • 16.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana wsparciem działalności Stowarzyszenia, która zadeklarowała wolę udzielenia Stowarzyszeniu lub jednemu z jego Oddziałów znaczącej pomocy finansowej, organizacyjnej lub rzeczowej.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału bezwzględną większością głosów.
 3. Przed podjęciem uchwały wskazanej w ust. 2, członkowie wspierający zawierają z Zarządem Głównym lub Zarządem zainteresowanego Oddziału Stowarzyszenia pisemne porozumienie ustalające zasady współpracy i formy wspierania działalności Stowarzyszenia.
 4. Jeśli członkiem wspierającym jest osoba prawna, to działa ona w Stowarzyszeniu przez upoważnionego przedstawiciela.
 5. Członkowi wspierającemu przysługują uprawnienia przewidziane w § 13 ust. 1 pkt. 3-4. Członek wspierający ma ponadto prawo uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału, z którym współdziała, w wypadku, gdy dotyczą one zasad współpracy z nim.

 

 • 17.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • wygaśnięcia członkostwa,
  • skreślenia z listy członków,
  • wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w wypadku:
  • śmierci członka,
  • złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  • ogłoszenia w stosunku do członka wspierającego upadłości lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 3. W wypadkach przewidzianych w ustępie 2. o wygaśnięciu członkostwa orzeka Zarząd Główny Stowarzyszenia, z wyjątkiem jednak:
  • członków uczestników, którzy zostali przyjęci na mocy uchwał Zarządów Oddziałów, gdyż wówczas są one uprawnione także do stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa;
  • członków urzędujących władz naczelnych Stowarzyszenia, w przypadku których do wydania takiego orzeczenia uprawniony jest organ, w którym dany członek zasiadał.
 4. Członek podlega skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia w wypadku:
  • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej jednego roku i nieuregulowania ich mimo upomnienia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału;
  • nieusprawiedliwionego uchylania się od uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez okres co najmniej dwóch lat;
  • niewywiązywania się przez członka wspierającego z zobowiązań dotyczących wsparcia działalności Stowarzyszenia.
 5. W wypadkach przewidzianych w ustępie 4. o skreśleniu z listy członków orzeka Zarząd Główny Stowarzyszenia, z wyjątkiem jednak:
  • członków uczestników, którzy zostali przyjęci na mocy uchwał Zarządów Oddziałów, gdyż wówczas są one uprawnione także do skreślenia danej osoby z listy członków uczestników;
  • członków urzędujących władz naczelnych Stowarzyszenia, w przypadku których do wydania takiego orzeczenia uprawnione jest wyłącznie Zgromadzenie Delegatów;
 6. Wykluczenie z grona członków uzasadniać mogą:
  • rażące naruszenie postanowień Statutu Stowarzyszenia lub innego aktu określającego zasady działania Stowarzyszenia;
  • dopuszczenie się czynu zagrażającego dobremu imieniu i renomie Stowarzyszenia, jak też podjęcia działań na jego szkodę;
  • prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  • utrata praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
 7. O wykluczeniu członka orzeka – na wniosek Zarządu Głównego lub w przypadku członka uczestnika Zarządu Oddziału – Sąd Mediacyjno-Koleżeński, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego, do których wykluczenia wyłącznie uprawnione jest Zgromadzenie Delegatów.
 8. Decyzje o wygaśnięciu członkostwa, skreśleniu z listy członków oraz o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał. Do podejmowanych uchwał, o których mowa w ust. 5 i 7, konieczna jest bezwzględna większość głosów.
 9. Członkostwo członka honorowego ustaje w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 6 pkt. 2-4. Wszelkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje, na wniosek Zarządu Głównego, Zgromadzenie Delegatów.

 • 18.
 1. Od uchwały Zarządu Oddziału o nieprzyjęciu w poczet członków uczestników lub członków wspierających oraz uchwały o skreśleniu z ich grona zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Oddziału, o ile nie podjął jej Zarząd Główny, gdyż wówczas stosuje się ust. 2.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego o nieprzyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub członków wspierających oraz uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Delegatów.
 3. Od uchwały Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego w przedmiocie wykluczenia z grona członków przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Delegatów.
 4. Uchwały wymienione w ust. 1-3 wymagają pisemnego uzasadnienia i są doręczane zainteresowanemu na piśmie. Zainteresowany wnosi odwołanie za pośrednictwem organu, który wydał kwestionowaną uchwałę, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 5. Organ, który podjął jedną z uchwał wskazanych w ust. 4, może ją uchylić, jeśli uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
 6. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie wykonania uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członka, z tym, że do momentu rozpoznania odwołania przez najbliższe Zgromadzenie Delegatów prawa członkowskie zainteresowanego ulegają zawieszeniu.

 

 • 19.
 1. Zarząd Główny prowadzi zbiorczą listę członków Stowarzyszenia, oznaczając przy tym ich: imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery PESEL, rodzaj członkostwa, aktualne dane teleadresowe oraz nazwę Oddziału Stowarzyszenia, w jakiego strukturach działają.
 2. Listy członków uczestników oraz listy pozostałych członków działających w ramach struktur danego Oddziału prowadzą Zarządy poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Zarządy Oddziałów przesyłają raz na rok do Zarządu Głównego zbiorczą informację o nowo przyjętych członkach uczestnikach oraz pełną listę członków działających w ramach ich struktur, ze wskazaniem danych określonych w ust. 1.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna – władze Stowarzyszenia

 

Dział 1

Postanowienia wprowadzające

 

 • 20.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Zgromadzenie Delegatów,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Mediacyjno-Koleżeński.
 2. W sytuacji, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia spadłaby poniżej 300 osób, Zgromadzenie Delegatów przekształci się w Walne Zebranie Członków. W takim wypadku Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 3. W wypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. przyjmuje się, że wszelkie postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Zgromadzenia Delegatów, znajdują odpowiednie zastosowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, określając zasady i zakres działania tejże władzy.
 4. Władze Stowarzyszenia wskazane w ust. 1 pkt. 2-4 są wybierane przez Zgromadzenie Delegatów na pięcioletnią kadencję.
 5. Władze Stowarzyszenia nowej kadencji konstytuują się nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru.
 6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 7. Wszystkie wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
 8. W wypadku złożenia rezygnacji przez część członków danego organu Stowarzyszenia w trakcie kadencji lub zaistnienia innych zdarzeń mogących ujemnie wpływać na należyte wykonywanie funkcji przez poszczególne władze Stowarzyszenia, ich skład może zostać uzupełniony w trakcie kadencji.
 9. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków danego organu, jaka na okres kadencji została wybrana przez Zgromadzenie Delegatów.
 10. Uchwały w sprawie kooptacji nowych członków zapadają bezwzględną większością głosów.
 11. Uzupełnienia składu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej dokonują te organy we własnym zakresie.
 12. Na wakujące miejsce Prezesa Zarządu Głównego, Zarząd Główny wybiera w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród dwóch wiceprezesów, p.o. Prezesa, który pełni funkcję do końca kadencji.
 13. Uzupełnienia składu Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego w toku jego kadencji może dokonać wyłącznie Zgromadzenie Delegatów.

 

 

Dział 2

Zgromadzenie Delegatów

 

 • 21.
 1. Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zgromadzenia Delegatów są zwoływane na mocy uchwał Zarządu Głównego.
  1. Zgromadzenie Delegatów zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest co 5 lat wraz z upływem kadencji władz Stowarzyszenia.
 3. W połowie kadencji winno być zwołane Zgromadzenie Delegatów zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-programowym. Może ono nie zostać zwołane, jeśli w ciągu kadencji władz zostanie zwołane nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów.
 4. Porządek obrad Zgromadzenia Delegatów, obejmujący także miejsce jego odbycia, podawany jest do wiadomości Zarządów Oddziałów na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 5. Porządek obrad może być zmieniony lub rozszerzony przez Zgromadzenie Delegatów.
 6. Zgromadzenie Delegatów nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Główny:
  • z własnej inicjatywy,
  • na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • na pisemny wniosek Zarządu Oddziału,
  • na pisemny wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych.
 7. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów winny być uzasadnione i zawierać projekt porządku obrad. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, w przypadkach wskazanych w ust. 7 pkt. 2-3, Zarząd zwołuje w terminie miesiąca od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
 8. W razie zwołania Zgromadzenia Delegatów w wyniku zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 7 pkt. 3, jego koszty finansuje ze swego budżetu ta jednostka Stowarzyszenia, na której żądanie zostało ono zwołane.
 9. Skład liczebny Zgromadzenia Delegatów ustala się proporcjonalnie do liczby członków zwyczajnych Oddziałów Stowarzyszenia, przyjmując jako zasadę, iż na każdy Oddział przypada co najmniej 1 delegat.
 10. Delegaci wybierani są spośród członków zwyczajnych na Walnych Zebraniach Członków Oddziału zwołanych w tym celu przez Zarządy Oddziałów.
 11. Szczegółowe zasady wyboru delegatów, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 8, 9 i 10, ustala każdorazowo Zarząd Główny w uchwale o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów.
 12. Uchwały Zgromadzenia Delegatów zapadają przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 • 22.
 1. Do kompetencji Zgromadzenia Delegatów należy:
  • określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  • powoływanie członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego;
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności składanych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Mediacyjno-Koleżeński w związku z upływem ich kadencji;
  • udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
  • ustalanie minimalnej wysokości wpisowego i składek członkowskich;
  • podejmowanie, na wniosek Zarządu Głównego, uchwał o nadaniu godności członka honorowego Stowarzyszenia i jej pozbawieniu;
  • rozpatrywanie, w przypadkach przewidzianych w Statucie, odwołań od uchwał Zarządu Głównego oraz orzeczeń Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego;
  • uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
  • wypowiadanie się w sprawach przedłożonych pod jego obrady przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną,
  • rozstrzyganie o innych sprawach mających zasadnicze znaczenie dla bytu i rozwoju Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia.
 2. Zgromadzeniu Delegatów, z wyjątkiem sprawozdawczo-wyborczego, przewodniczy z urzędu Prezes Zarządu Głównego, a funkcje wiceprzewodniczących pełnią Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego.
 3. Prezes Zarządu Głównego oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego, mogą upoważnić do wykonywania swych obowiązków na Zgromadzeniu Delegatów inne osoby z grona członków kierowanych przez siebie władz Stowarzyszenia.
 4. W Zgromadzeniu Delegatów mogą wziąć udział z głosem doradczym także inni niż wskazani w ust. 2 i 3, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia. W przypadku Zgromadzenia Delegatów, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium kończącym kadencję władzom Stowarzyszenia, uczestnictwo ich członków jest obowiązkowe.
 5. Z każdego Zgromadzenia Delegatów sporządza się protokół. W protokole należy stwierdzić: prawidłowość zwołania danego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia przewidzianych porządkiem obrad uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób uczestniczących w Zgromadzeniu Delegatów.

Dział 3

Zarząd Główny

 

 • 23.
 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 6 do 8 członków, w tym: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zgromadzenie Delegatów dokonuje wyboru Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosu uczestników Zgromadzenia. Kandydować mogą osoby obecne na sali, a także nieobecne, które złożyły pisemną zgodę na kandydowanie.
 4. Prezesa wybiera się w osobnym głosowaniu według następujących zasad:
  • w pierwszym głosowaniu – jeśli kandydat otrzyma bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania;
  • w drugim głosowaniu wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

Prezes wybierany jest na pięcioletnią kadencję z możliwością jej powtarzania.

 1. Wybrani na pozostałych członków Zarządu Głównego są ci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem, że każdy z nich otrzymał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli w pierwszym głosowaniu nie wszystkie miejsca zostaną obsadzone lub nikt nie uzyska bezwzględnej większości, przeprowadza się głosowanie ponowne. O wyborze na nieobsadzone miejsca rozstrzyga zwykła większość.
 2. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
 3. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa w razie:
  • śmierci,
  • złożenia, na ręce Prezesa Zarządu pisemnej rezygnacji,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 4. Wygaśniecie mandatu danego członka stwierdza Zarząd Główny w drodze uchwały.

 

 • 24.
 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wskazaniami i uchwałami Zgromadzenia Delegatów;
 • podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych Oddziałów Stowarzyszenia, jak też wyznaczanie im terenu działania;
 • czuwanie nad integralnością Stowarzyszenia i zgodnością realizacji jego celów i wskazanych w nich wartości przez terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, przy zastosowaniu środków przewidzianych w Statucie;
 • przygotowywanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
 • przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności;
 • zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i organizacyjnych przed organami administracji publicznej oraz wobec innych podmiotów administracyjnych, społecznych i gospodarczych;
 • opracowywanie projektów dotyczących zmiany Statutu Stowarzyszenia i wnoszenia ich pod obrady Zgromadzenia Delegatów;
 1. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego, kieruje realizacją postanowień i uchwał Zarządu Głównego.

 

 • 25.
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 2. Posiedzeniom Zarządu Głównego przewodniczy jego Prezes bądź jeden z upoważnionych przez niego Wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na żądanie co najmniej jednego z członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.
 3. W posiedzeniach Zarządu Głównego, na jego zaproszenie, mogą brać udział z głosem doradczym asystent kościelny, prezesi Zarządów Oddziałów, przewodniczący Kół, członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego i inne osoby związane z porządkiem obrad.
 4. Bardziej szczegółowe zasady działania Zarządu Głównego określa – regulamin jego pracy, zatwierdzony większością głosów na zebraniu Zarządu Głównego.
 5. Pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zarządu Głównego kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia należy do prezydium, w skład którego wchodzą Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik.

 

 

 

 

 

 • 26.
 1. Zarząd Główny, przed ostatecznym podjęciem decyzji w określonej sprawie mieszczącej się w zakresie jego działania, może wezwać członków Stowarzyszenia do zgłaszania w określonym terminie pisemnych opinii co do sposobu jej załatwienia.
 2. Zarząd Główny powinien uwzględnić wynik przeprowadzonego sondażu, jeśli za określonym rozwiązaniem opowie się przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 3. Dla zachowania integralności Stowarzyszenia oraz zapewniania członkom oraz poszczególnym terenowym jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia należytej reprezentacji, Zarząd Główny może na szczeblu diecezji zatwierdzić koordynatorów.
 4. Do zadań koordynatora należy:
  • bieżąca współpraca z władzami działających na ich terenie Oddziałów Stowarzyszenia;
  • organizowanie spotkań koordynacyjnych Zarządów Oddziałów działających na ich terenie Oddziałów, zwłaszcza, gdy może to ułatwić realizację przez jednostki Stowarzyszenia wspólnych projektów, akcji i innych zamierzeń;
  • przedstawianie Zarządowi Głównemu raportów ujawniających stwierdzone trudności i zagrożenia dla Stowarzyszenia oraz jego jednostek terenowych;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na danym terenie wobec odpowiednich władz diecezjalnych Kościoła Katolickiego.
 5. W ramach bieżącej działalności Stowarzyszenia Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać zespoły problemowe dla opracowania i realizacji konkretnego projektu bądź programu.
 6. W uchwale o utworzeniu zespołu problemowego wskazuje się imiennie członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili wolę udziału w jego pracach, oraz osobę upoważnioną do kierowania zespołem.

 

Dział 4

Główna Komisja Rewizyjna

 

 • 27.
 1. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością Stowarzyszenia we wszystkich płaszczyznach jego działalności.
 2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Głównego.
 4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z urzędującym członkiem Zarządu Głównego, jak też osoby jemu podległe z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 6. Mandat członka Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w razie:
  • jego śmierci,
  • złożenia, na ręce Przewodniczącego Komisji, pisemnej rezygnacji,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 7. Wygaśniecie mandatu danego członka stwierdza Komisja w drodze uchwały.
 8. Działalność Głównej Komisji Rewizyjnej ujęta jest w rocznym budżecie Stowarzyszenia.

 

 • 28.
 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  • przyjmowanie opracowanych przez Zarząd rocznych preliminarzy budżetowych;
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za dany rok, jeżeli ich sporządzenie jest konieczne w świetle odpowiednich przepisów;
  • przeprowadzanie kontroli działalności Stowarzyszenia bezpośrednio przed upływem kadencji danego Zarządu Głównego, i na jej podstawie przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów odpowiednich opinii w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
  • składanie na Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności;
  • występowanie do Zarządu Głównego z pytaniami dotyczącymi bieżącej działalności Stowarzyszenia, i w razie potrzeby z żądaniem ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości w jego działalności;
  • występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami dotyczącymi zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów bądź posiedzenia Zarządu Głównego;
  • udzielanie wsparcia Komisjom Rewizyjnym Oddziałów w sprawach związanych z realizacją powierzonych im Statutem zadań;
  • rozstrzyganie o innych sprawach przekazanych do jej kompetencji na mocy niniejszego Statutu;
  • zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych pod jej obrady przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Główna Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Komisji zwołuje się nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów oraz Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
 5. W posiedzeniach Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu Głównego oraz inne zaproszone przez samą Komisję osoby.

Dział 5

Sąd Mediacyjno-Koleżeński

 

 • 29.
 1. Sąd Mediacyjno-Koleżeński składa się z 4 członków wybranych przez Zgromadzenie Delegatów.
 2. Członkiem Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego może zostać osoba:
  • będąca członkiem zwyczajnym lub honorowym Stowarzyszenia;
  • posiadająca co najmniej 2 – letni staż członkowski w Stowarzyszeniu;
  • wykonująca nienagannie swoje obowiązki członkowskie,
  • posiadająca autorytet w swoim środowisku.
 3. Do kompetencji Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego należy orzekanie w sprawach:
  • dokonywania wykładni postanowień obowiązującego Statutu Stowarzyszenia w sytuacji, gdy wykładnia przyjęta przez jedną z jego władz budzi wątpliwości;
  • uznawania za sprzeczne ze Statutem postanowień zawartych w wydanych na jego podstawie aktów wewnętrznych oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
  • sporów kompetencyjnych między władzami naczelnymi Stowarzyszenia;
  • sporów kompetencyjnych między władzami  naczelnymi a władzami Oddziałów Stowarzyszenia,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy władzami naczelnymi a władzami Oddziałów Stowarzyszenia, jak też pomiędzy władzami  poszczególnych Oddziałów, dotyczących zawieranych przez nie porozumień w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów;
  • wykluczenia członka ze Stowarzyszenia;
  • innych spraw, jakie mogą zostać wskazane w regulaminie Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego, w tym spraw, które może on rozpoznać jako sąd polubowny w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W zakresie orzekania w sprawach wskazanych w ust. 3, członkowie Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego są niezawiśli.
 • 30.
 1. Bieżącą pracą Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego kieruje jego Przewodniczący, wybierany na pierwszym posiedzeniu przez jego członków.
 2. Członkowie Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego mogą ponadto na pierwszym posiedzeniu wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza następuje w analogicznym trybie, jak przewidzianym dla ich powołania.
 4. Przewodniczący Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący:
  • ocenia pod względem formalnym wnioski o rozpoznanie sprawy;
  • wydaje zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, gdy nie mieści się on w zakresie kompetencji Sądu, bądź też o jego zwrocie celem uzupełnienia;
  • ustala skład orzeczniczy w danej sprawie;
  • dba o należyte przechowywanie i archiwizację dokumentów Sądu.
 5. Podstawą dla wszczęcia i rozpoznania konkretnej sprawy jest pisemny wniosek ze strony uprawnionego członka lub jednej z władz Stowarzyszenia. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz dowody na potwierdzenie wskazanych w nim faktów.
 6. Do zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, uprawnieni są:
  • w sprawach wskazanych w § 29 ust. 3 pkt 1)-2) – Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Zarząd Oddziału oraz Komisja Rewizyjna Oddziału;
  • w sprawach wskazanych w § 29 ust. 3 pkt 3)-5) – odpowiednie władze pozostające w sporze;
  • w sprawach wskazanych w § 29 ust. 3 pkt 6) – Zarząd Główny bądź w przypadku członka uczestnika – Zarząd właściwego Oddziału;
  • w sprawach wskazanych w § 29 ust. 3 pkt 7) – podmioty wskazane w regulaminie Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego.
 7. Decyzje Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w składzie minimum 3 osobowym, przy czym przy równej ilości głosów za i przeciw o rozstrzygnięciu decyduje głos przewodniczącego składu orzekającego w danej sprawie
 8. Przewodniczącym składu Sądu wyłonionego zgodnie z ust. 4 p. 3) zostaje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Sądu.
 9. Posiedzenia składu orzekającego odbywają się w obecności stron i są protokołowane. Nieobecność strony prawidłowo powiadomionej o terminie posiedzenia nie stanowi przeszkody dla rozpoznania sprawy.
 10. O rozstrzygnięciu sprawy skład orzekający decyduje po przeprowadzeniu niejawnej narady.
 11. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosowania w danej sprawie.
 12. Rozstrzygnięcia Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego są sporządzane w formie pisemnej i zawierają uzasadnienie.
 13. W sprawach wykluczenia członka, wskazanych w § 29 ust. 3 pkt 6), zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego do Zgromadzenia Delegatów, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Statutu.
 14. W sprawach wskazanych w § 29 ust. 3 pkt 1)-4) rozstrzygnięcia Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego są ostateczne i wiążą inne władze Stowarzyszenia, z tym, że wykładnia postanowień Statutu stanowiąca podstawę dla danego rozstrzygnięcia może zostać uznana za błędną i uchylona przez Zgromadzenie Delegatów. Rozstrzygnięcie Zgromadzenia Delegatów w tej kwestii nie ma mocy wstecznej.
 15. W sprawach wskazanych w § 29 ust. 3 pkt 5), niezadowolona z rozstrzygnięcia Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego jednostka Stowarzyszenia może wnieść, za jego pośrednictwem, odwołanie do Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od momentu doręczenia danej jednostce rozstrzygnięcia Sądu.
 16. W razie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów – dla rozstrzygnięcia spraw wskazanych w ust. 14 i 15, jego koszty finansuje ze swego budżetu ta jednostka Stowarzyszenia, której władze wnioskowały o jego zwołanie.
 17. Zakres działania oraz tryb postępowania przed Sądem Mediacyjno-Koleżeńskim może w sposób bardziej szczegółowy ustalić Zgromadzenie Delegatów, uchwalając regulamin tegoż Sądu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 

 • 31.
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte w toku jego działania.
 2. Zarząd Główny ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęte przez siebie zobowiązania majątkowe.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, o ile jednym z nich jest Prezes lub Wiceprezes, a drugim Skarbnik lub upoważniony członek Zarządu.

 

 • 32.

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:

 • wpisowego uiszczanego przez członków zwyczajnych oraz składek członkowskich w części, w jakiej nie zostały one przeznaczone na działalność poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia;
 • darowizn, spadków i zapisów;
 • dotacji i subwencji osób prawnych;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 • innych źródeł dopuszczonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 33.
 1. Wysokość składek członkowskich i wpisowego ustala, na podstawie odpowiednich wniosków Zarządu Głównego, Zgromadzenie Delegatów.
 2. Składki członkowskie od członków pobierają odpowiednie Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia, przy czym przekazują 30% wpływów z tego tytułu na sfinansowanie działalności władz naczelnych Stowarzyszenia.
 3. Oddziały Stowarzyszenia mogą wspierać materialnie działalność władz naczelnych Stowarzyszenia, czego warunki ustala się w drodze pisemnych porozumień zawieranych pomiędzy Zarządem Głównym a Zarządami poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia.

 • 34.
 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

Rozdział VI

Zasady prowadzenia przez Stowarzyszenie

Działalności Gospodarczej

 

Dział 1

Skreślony

 

 • 35.

Skreślony

 

 • 36.

Skreślony

 

 • 37.

Skreślony

 

 • 38.

Skreślony

Dział 2

Działalność Gospodarcza

 

 • 39.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących właściwej realizacji jego celów.
 2. Stowarzyszenie podejmuje działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Uchwałę o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, zgodnie z ust. 2, podejmuje Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów.

 • 40.
 1. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie może być:
 • PKD 22.22.Z – Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • PKD 52.12.Z – Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • PKD 52.47.A – Sprzedaż detaliczna książek;
 • PKD 52.47.B – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych;
 • PKD 52.48.D – Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych;
 • PKD 52.48.E – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek;
 • PKD 55.21.Z – Schroniska turystyczne;
 • PKD 55.23.Z – Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • PKD 55.30.B – Placówki gastronomiczne pozostałe;
 • PKD 55.51.Z – Stołówki;
 • PKD 64.20.G – Działalność telekomunikacyjna pozostała;
 • PKD 74.85.Z – Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.
 1. W razie uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego, działalność gospodarcza nie może być prowadzona równocześnie z odpłatną działalnością pożytku publicznego w stosunku do tego samego przedmiotu działalności.
 2. Zarząd Główny może uchwalić regulamin prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, konkretyzujący określone w postanowieniach niniejszego działu zasady.
 3. Zarząd Główny podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 3, mając na względzie przede wszystkim obowiązek ścisłego przestrzegania zakazu z ust. 2, oraz konieczność ścisłego przestrzegania innych wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz potrzebę zapewnienia Stowarzyszeniu możliwości aktywnego działania i rozwoju w ramach sektora organizacji pozarządowych.
 4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie jest wyodrębniona rachunkowo w stosunku do jej działalności statutowej.
 5. W sytuacji, gdy wymagałaby tego właściwa realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, działalność gospodarcza może zostać wyodrębniona także organizacyjnie.

 

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • 41.
 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zgromadzenia Delegatów.
 2. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Zgromadzenia Delegatów jedynie wtedy, gdy uprzednio sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad ustalonym w momencie zwoływania danego Zgromadzenia.

 • 42.
 1. Zmiana Statutu dla swej prawomocności wymaga większości 2/3 oddanych głosów.
 2. Statut wraz ze zmianami, zaakceptowany przez Konferencję Episkopatu Polski, wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego i ujawnieniu tego faktu w odpowiednim rejestrze sądowym.

 • 43.
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia na mocy uchwały Zgromadzenia Delegatów, określa ono sposób likwidacji oraz wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przechodzi na cele charytatywne, chyba że Zgromadzenie Delegatów w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia postanowi inaczej.

 

 

Rozdział VIII

Struktura organizacyjna – jednostki terenowe Stowarzyszenia

Dział 1

Postanowienia wprowadzające

 

 • 44.
 1. Podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Oddziały.
 2. Zakładane przez Stowarzyszenie Oddziały, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 17 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach, posiadają osobowość prawną.
 3. Oddziały Stowarzyszenia, jako osoby prawne, zgodnie z regułami ogólnymi prawa cywilnego, posiadają własne władze i majątek, którym odpowiadają za zaciągnięte w ich imieniu zobowiązania.
 4. Najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Koła.
 5. Koła nie posiadają osobowości prawnej, działając w ramach podmiotowości prawnej, jaką posiada Stowarzyszenie bądź poszczególne jego Oddziały.
 6. Koła są tworzone w celu samoorganizacji i aktywizacji członków Stowarzyszenia w warunkach lokalnych, gdy nie zachodzi potrzeba utworzenia Oddziału.
 7. Oddziały i Koła winny sobie zapewnić opiekę duszpasterską zgodnie z § 5 ust. 2.

Dział 2

Oddziały Stowarzyszenia

 

 • 45.
 1. Oddziały Stowarzyszenia są tworzone na mocy uchwał Zarządu Głównego.
 2. Czynności zmierzające do utworzenia nowego Oddziału inicjuje skierowany do Zarządu Głównego wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia, w tym co najmniej 2 członków zwyczajnych posiadających stałe miejsce zamieszkania na terenie, na którym możliwe będzie zorganizowanie Oddziału.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinny zostać załączone:
  • protokół z zebrania zainteresowanych utworzeniem Oddziału członków Stowarzyszenia, zawierający uchwały w sprawie:
 4. proponowanej nazwy Oddziału, z uwzględnieniem ust. 5;
 5. proponowanej siedziby Oddziału;
 6. proponowanego terenu działania Oddziału, zgodnie z ust. 6 i 7;
 7. wyboru członków Komitetu Założycielskiego;
 8. wyboru przyszłych władz Oddziału;
  • lista członków stowarzyszenia deklarujących wolę podjęcia aktywnej działalności w ramach nowo tworzonego Oddziału, zawierająca ich:
 9. imię i nazwisko;
 10. datę i miejsce urodzenia;
 11. numer PESEL;
 12. miejsce stałego zamieszkania;
 13. własnoręczne podpisy;
  • informacja o proponowanym adresie siedziby Oddziału;
  • informacja o planowanych formach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia przez nowo tworzony Oddział.
 14. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzony w czterech egzemplarzach, z których jeden przedkłada się Zarządowi Głównemu.
 15. Nazwa Oddziału powinna brzmieć: „Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców – Oddział w…”, ze wskazaniem miejscowości obranej na siedzibę danego Oddziału.
 16. Proponowany teren działania Oddziału ustala się przy uwzględnieniu aktualnego podziału administracyjnego kraju. Nie może on być mniejszy niż teren gminy i nie większy niż teren województwa.
 17. Teren działania Oddziału nie powinien pokrywać się z terenem działania utworzonych uprzednio Oddziałów Stowarzyszenia, jeśli na danym terenie założyły one i prowadzą placówki oświatowe, z zastrz. ust. 10.
 18. Zarząd Główny, przed podjęciem uchwały o utworzeniu Oddziału, dokonuje formalnej oceny wniosku, sprawdzając w szczególności, czy spełnia on wszelkie warunki przewidziane w poprzednich ustępach.
 19. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, Zarząd Główny kieruje do Komitetu Założycielskiego zalecenia co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
 20. W razie stwierdzenia, że proponowany teren działania dla nowo tworzonego Oddziału obejmuje część terenu działania istniejącego uprzednio Oddziału Stowarzyszenia, Zarząd Główny może, po zasięgnięciu opinii Zarządu tego Oddziału, w drodze uchwały ponownie określić teren jego działania. Tryb ten znajduje odpowiednie zastosowanie także w wypadku konieczności dostosowania terenów działania poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia do zmian podziału administracyjnego kraju bądź zapewnienia Stowarzyszeniu czytelnej i racjonalnej struktury organizacyjnej.
 21. Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, w szczególności po uzupełnieniu wniosku przez Komitet Założycielski, Zarząd Główny podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału.
 22. Uchwała, o której mowa w ust. 11, powinna określać w sposób precyzyjny:
  • nazwę nowego Oddziału;
  • siedzibę Oddziału;
  • teren działania Oddziału oraz
  • zatwierdzać wybór władz Oddziału pierwszej kadencji.
 23. Po podjęciu uchwały, o której mowa w 11, Zarząd Główny oraz Komitet Założycielski podejmują czynności zmierzające do ujawnienia Oddziału w odpowiednich rejestrach.
 24. Z dniem ujawnienia Oddziału Stowarzyszenia w odpowiednim rejestrze, rozpoczyna się kadencja wybranych uprzednio władz Oddziału Stowarzyszenia, natomiast członkowie Stowarzyszenia biorący udział przy jego utworzeniu wykonują swoje podstawowe prawa i obowiązki za pośrednictwem jego struktur.

 

 • 46.
 1. Oddziały Stowarzyszenia prowadzą swą działalność zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, realizując jego cele i podejmując zadania wskazane określone w § 8 i 9 Statutu.
 2. Władze poszczególnych Oddziałów, mając pełne prawo do korzystania z nazwy Stowarzyszenia, jednocześnie posługują się w swej bieżącej działalności pieczęciami z napisem: „Katolickie Stowarzyszenia Wychowawców – Oddział w….”.

 • 47.
 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Do władz Oddziału odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w § 20 ust. 4-12 Statutu, z zastrzeżeniem, że ilekroć mowa w nich o Zgromadzeniu Delegatów, Zarządzie Głównym oraz Głównej Komisji Rewizyjnej należy przez to rozumieć odpowiednie władze Oddziału.

 • 48
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału tworzą członkowie uczestnicy oraz członkowie zwyczajni, którzy realizują swoje uprawnienia i obowiązki w ramach struktur danego Oddziału.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane na mocy uchwały Zarządu Oddziału, z tym, że w szczególnych wypadkach Walne Zebranie Członków Oddziału może zwołać także Zarząd Główny.
 4. Przy ustalaniu zasad działania Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 21 ust. 3-6, 8 i 12, § 22 ust. 2-5 z tym zastrzeżeniem, iż nie uwzględnia się zapisów dotyczących Sądu Mediacyjno-Koleżeńskiego, a za wskazane w nich władze rozumie się odpowiednie władze Oddziału.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  • z własnej inicjatywy,
  • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  • na pisemny wniosek 1/3 uprawnionych członków Oddziału,
  • na pisemny wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Zarząd Oddziału przesyła zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Oddziału członkom Stowarzyszenia uprawnionym do wzięcia w nim udziału oraz Zarządowi Głównemu.
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy rozstrzyganie o wszystkich sprawach organizacyjno-finansowych mających zasadnicze znaczenie dla bytu Oddziału i niezastrzeżonych dla innych władz Oddziału. Zakres tych kompetencji ustala się przy odpowiednim zastosowaniu postanowień zawartych w § 22 ust. 1 pkt 1-3, 9-10 Statutu.
 8. Zarządy Oddziałów są zobowiązane do przekazywania Zarządowi Głównemu kopii protokołów z odbytych Walnych Zebrań Członków Oddziału.

 

 • 49.
 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i reprezentuje go na zewnątrz, jak też wobec władz naczelnych Stowarzyszenia.
 2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 6 do 9 członków, w tym Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik.
 3. Zarząd Oddziału jest wybierany przez Walne Zebranie Członków, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień zawartych w § 23 ust. 3-5 Statutu.
 4. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należą sprawy wynikające z odpowiednio stosowanych postanowień § 24 ust. 1 pkt. 1, 4-7 oraz inne przewidziane niniejszym Statutem.
 5. Przy ustalaniu zasad działania Zarządu Oddziału znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia zawarte w § 2, § 23 ust. 7-8, § 24, § 25 Statutu.
 6. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć: asystent kościelny, przedstawiciele Zarządu Głównego, komisji Rewizyjnej Oddziału oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

 

 • 50.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością Oddziału we wszystkich płaszczyznach jego działalności.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona jej Przewodniczącego. Członków Komisji Rewizyjnej obowiązują analogiczne zakazy, jak określone wobec członków Głównej Komisji Rewizyjnej w § 27 ust. 3-5.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należą sprawy wynikające z odpowiednio stosowanego § 28 ust. 1-6 oraz inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem.
 4. Przy ustalaniu zasad działania Komisji Rewizyjnej Oddziału odpowiednie zastosowanie znajdują § 28 ust. 2-3.
 5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek niezwłocznego informowania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności Oddziału.

 

 • 51.
 1. Oddziały Stowarzyszenia, jako wyposażone w osobowość prawną, prowadzą w pełni samodzielną gospodarkę finansową w zakresie określonych postanowieniami niniejszego Statutu środków własnych.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie, o ile jednym z nich jest Prezes lub Wiceprezes, a drugim Skarbnik lub upoważniony członek Zarządu.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału może w drodze uchwały ustalić inne wewnętrzne wymogi dotyczące skuteczności zaciągania zobowiązań majątkowych przez Zarząd Oddziału.
 4. Majątek Oddziału stanowią środki pieniężne, papiery wartościowe, rzeczy ruchome, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Oddział w toku jego działalności.
 5. Dochody Oddziału pochodzą z wpisowego członków uczestników oraz składek członków Stowarzyszenia w części określonej w § 33 ust. 2, w pozostałym zakresie pochodzą ze źródeł wymienionych w § 32 pkt. 2-6 Statutu.
 6. Do Oddziału odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w § 34 i § 43 Statutu.
 7. Walne Zebranie Członków Oddziału może uchwalić konkretyzujący postanowienia niniejszego Działu regulamin organizacyjny Oddziału.
 8. Podjęcie przez Oddział Stowarzyszenia działalności w sferze pożytku publicznego lub działalności gospodarczej jest autonomiczną decyzją Walnego Zebrania Członków Oddziału. W razie podjęcia takiej decyzji i spełnieniu wymogów formalnych, do gospodarki finansowej Oddziału odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Rozdziału VI

 • 52.

Rozwiązanie Oddziału następuje:

 • W trybie § 43 pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez Komisję Rewizyjną Oddziału, że na Oddziale nie ciążą żadne zobowiązania majątkowe;
 • Na mocy uchwały Zarządu Głównego, że Oddział prowadzi działalność niezgodną ze Statutem Stowarzyszenia, pod warunkiem, że Główna Komisja Rewizyjna potwierdzi pisemnie, że na Oddziale nie ciążą żadne zobowiązania majątkowe;
 • Z inicjatywy Zarządu Głównego, w przypadku gdy na rozwiązywanym Oddziale ciążą zobowiązania majątkowe, na wniosek starosty właściwego dla danego Oddziału.

 • 53.
 1. Tylko terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia działające w formie Oddziałów mogą zakładać i prowadzić szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze. Oddziały Stowarzyszenia wykonują wobec zakładanych przez siebie placówek oświatowych funkcje organów prowadzących w rozumieniu odpowiednich przepisów.
 2. Oddział może założyć szkołę lub inną placówkę oświatowo-wychowawczą po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.
 3. Zarząd Oddziału jest zobowiązany do takiego ustalania statutów zakładanych placówek oświatowych lub oświatowo-wychowawczych, aby władze Oddziału jako organ prowadzący zachowywały pełną kontrolę nad poziomem zobowiązań majątkowych zaciąganych przez władze danej placówki. Treść statutów nowo zakładanych placówek oświatowych lub oświatowo-wychowawczych podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Zmiany w statutach podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału.
 4. Zarząd Oddziału zobowiązany jest konsultować z Zarządem Głównym kandydatury na stanowiska dyrektorów prowadzonych przez Oddział placówek.
 5. W celu zapewnienia prowadzonym przez siebie szkołom środków finansowych niezbędnych dla ich funkcjonowania i rozwoju, władze Oddziału mogą powoływać lub współtworzyć fundacje mające na celu zbieranie środków na działalność danej placówki, jak też zawierać z osobami trzecimi porozumienia o współpracy i współfinansowaniu działalności danej placówki.
 6. Projekty statutów fundacji oraz porozumień o współpracy, o których mowa w ust. 5, podlegają uzgodnieniu z Zarządem Głównym.

 

Dział 3

Koła członkowskie

 

 • 54.
 1. Koła są najmniejszymi ogniwami Stowarzyszenia, tworzonymi w społecznościach lokalnych, w tym zwłaszcza przy placówkach oświatowych lub oświatowo-wychowawczych oraz parafiach w konkretnej miejscowości.
 2. Koło powinno liczyć co najmniej 6 członków i jest powoływane na wniosek zainteresowanych przez Zarząd Oddziału, na terenie którego ma działać, bądź też na mocy uchwały Zarządu Głównego podjętej w uzgodnieniu z Oddziałem, w strukturze którego członkowie Koła będą nabywali uprawnienia do udziału w pracach Stowarzyszenia.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinny zostać załączone:
  • protokół z zebrania zainteresowanych utworzeniem Koła członków Stowarzyszenia, ze wskazaniem ustalonej przez nich nazwy Koła i miejsca jego działania, oraz osoby wybranej na Przewodniczącego Koła;
  • lista członków stowarzyszenia deklarujących wolę podjęcia aktywnej działalności w ramach nowo tworzonego Koła, zawierającą ich:
 4. imię i nazwisko,
 5. datę i miejsce urodzenia,
 6. numer PESEL,
 7. miejsce stałego zamieszkania,
 8. własnoręczne podpisy;
 9. aktualne dane teleadresowe.
 10. Zadaniem Koła jest realizacja statutowych celów Stowarzyszenia na swoim terenie oraz wywieranie wpływu na program działalności macierzystego Oddziału i całego Stowarzyszenia, przez uczestnictwo jego członków w Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Zgromadzeniu Delegatów.
 11. Przewodniczący Koła ustala program pracy Koła, oraz przedkłada decyzje i wnioski z strony jego członków na posiedzeniach Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego oraz innych władz Stowarzyszenia,
 12. Członkowie Koła mogą uchwalić regulamin pracy Koła. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny, w zależności od tego, która z tych władz podjęła uchwałę o utworzeniu Koła.
 13. Koło ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego, w zależności od tego, która z tych władz podjęła uchwałę o utworzeniu Koła.
 14. Koła, jako jednostki terenowe Stowarzyszenia, nie posiadające osobowości prawnej, nie mogą zaciągać jakichkolwiek zobowiązań majątkowych, z wyjątkiem sytuacji, w której odpowiedni Zarząd Oddziału udzielił Przewodniczącemu Koła stosownych pełnomocnictw.
 15. Członkowie Koła regulują składki członkowskie w Oddziale.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 • 55.
 1. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Statutu a treścią innego aktu wewnętrznego Stowarzyszenia, bezpośrednie zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Statutu.
 2. Prawo interpretacji postanowień Statutu i innych przewidzianych nim aktów wewnętrznych określających zasady funkcjonowania Stowarzyszenia, w granicach nakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje w pierwszej kolejności władzom naczelnym Stowarzyszenia, przy czym prymat przysługuje wykładni przyjętej przez władze naczelne Stowarzyszenia.
 3. W momencie wejścia w życie zmian w statucie z dnia 17 listopada 2012 roku długość kadencji urzędujących naczelnych organów Stowarzyszenia oraz Oddziałów ulega wydłużeniu zgodnie z § 20 ust 4.

Zmiany w Statucie zatwierdzone postanowieniem Sądu KRS w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

statut ksw_2012