10 listopada 2017 roku w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu. Członkowie stowarzyszenia wysłuchali między innymi sprawozdania z działalności Oddziału w minionej kadencji, które przedstawiła dyrektor szkół KSW w Poznaniu Barbara Ziółkowska, udzielili – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowe władze Oddziału.

Prezesem Zarządu został Eugeniusz Jarosik.
W skład Zarządu weszły następujące osoby:
Barbara Ziółkowska, Ewa Jędraszewska, Stanisława Borowczyk, Zbysław Kaczmarek i Sylwia Augustyniak.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano Piotra Strzykałę, Irminę Szukałę i Zofię Maćkowiak.

Delegatami Oddziału KSW w Poznaniu na Zgromadzenie Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców zostali: Barbara Ziółkowska i Piotr Strzykała.

Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 10 listopada 2017 roku ukonstytuował się Zarząd: wiceprezesem została Barbara Ziółkowska, sekretarzem została Stanisława Borowczyk, a skarbnikiem – Ewa Jędraszewska.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Piotr Strzykała.